Общи условия за ползване

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина (cafeexpress.bg). Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона съгласен съм, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
  2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на cafeexpress.bg  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
  4. ТЪРГОВЕЦЪТ  си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
  5. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с  ДДС.

 

 1. ДОСТАВКА

 

 1. 6. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
  7. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  8. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

 • 9. Kлиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина bg.

  10. Kлиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  11.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата cafeexpress.bg.

  12.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

  •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
  •    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
   
  13. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
 1. I ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

 1. 14. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
  15. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на bg.  
  16.ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
 2. 1 ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

  18. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@cafeexpress.bg .ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

  19. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. 2 ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  21. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЯ

 

 1. 2 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.